Používáním webových stránek beze změny nastavení prohlížeče souhlasíte s používáním cookies. Nastavení prohlížeče, které určuje jejich uložení, můžete kdykoli změnit.
Kliknutím sem zobrazíte další informace o zásadách používání souborů cookie .

  OK

TUTUMI5

Vratky a reklamace Tutumi

  • Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 nařízení. * Pro dodržení lhůty je dost na zaslání prohlášení před vypršením jeho platnosti. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat například: – písemně na adresu: 6L Przedzalniana, Białystok, 15-688; – v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu : tutumi@tutumi.pl Příkladný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitele a je navíc k dispozici v bodě 11 nařízení a na webových stránkách internetového obchodu v části „„ Odstoupení od smlouvy ““ tab. * Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná: * – u smlouvy, ve které prodávající vydává produkt, je povinen převést své vlastnictví (např. kupní smlouva) – od převzetí produktu spotřebitelem nebo třetím strana určená b jiný než přepravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí vlastnictví posledního produktu, dávky nebo části, nebo (2) sestává při pravidelné dodávce Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů; – u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy. * V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou. * * Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby *, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného zákazníkem jiného než nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud prodejce nenabídne, aby si produkt od spotřebitele vyzvedl sám, může zadržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele, dokud nebude produkt vrácen nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve. * Spotřebitel má neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu * nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, pokud Prodávající nenabídl sám sbírat Produkt. K dodržení termínu stačí vrátit Produkt před vypršením platnosti. Spotřebitel může vrátit Produkt na následující adresu: 6K Przedzalniana, Białystok, 15-688. * Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování Produktu. * * Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést: * Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení Produktu, než je nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady vzniklé spotřebiteli. * Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu. * V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění – na výslovnou žádost spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který po provedení takové smlouvy uplatní právo na odstoupení od smlouvy. je povinen platit za splněné služby až do odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá v poměru k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně dohodnuté ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nadměrná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytované služby. * Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami: * – pro poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po provedení služby Prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy; – ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; – ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; – ve kterém je předmětem služby Produkt, který se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost; – ve kterém je předmět služby

Newsletter

Zůstaňte v obraze s naší nabídkou, akcemi a speciálními nabídkami!
Zaregistrujte se k odběru newsletteru ještě dnes!